VI BRYR OSS OM MILJÖN

Våra förpackningslösningar är en viktig del av distributionskedjan då de hjälper till att transportera varor och dokument från en plats till en annan säkert och intakt. Vårt fokus ligger på förpackningslösningar som gör frakten mer effektiv genom att minska förpackningsvolym, vikt, material och avfall. Till förmån för miljön och för våra kunders bästa.

Hållbarhet avgör också hur vi tänker och agerar i produktionen: tillverkningsprocesserna moderniseras ständigt och utsläppen minskar på detta sätt. Vattenbaserade färger och vattenlösligt lim har använts i åratal. Att undvika, sortera och återvinna avfall spelar också en viktig roll.

Att minska energiförbrukningen och öka energieffektiviteten har högsta prioritet. Vid inköp föredrar vi energieffektiva produkter, varvid inte bara anskaffningskostnaderna utan även uppföljningskostnaderna på grund av energiförbrukningen beaktas.

Certifieringar i Sverige

Svanen Miljömärkning

Ladda ner PDF

ISO 14000

Ladda ner PDF

ClimateCalc

Ladda ner PDF

PRODUKTENS LIVSCYCKEL

Bong ska bidra till en långsiktig ekologisk hållbar utveckling genom att tillverka och erbjuda produkter som under sin livscykel ger minsta möjliga miljöpåverkan.

Värdekedjan för våra kuvert och förpackningar sträcker sig från skogsbruk (ursprunget till pappersråvaran) till den slutgiltiga återvinningen av använda slutprodukter. Bongs hållbarhetsarbete tar sig olika uttryck i värdekedjan beroende på möjlighet till inflytande och prioriteringar. Högst prioritet har åtgärder som syftar till minskad förbrukning av energi och vatten per tillverkad enhet i de helägda produktionsanläggningarna.

Vi ska följa gällande miljölagsstiftning, föreskrifter och myndigheters regler. Tillstånd och villkor utgör endast miniminivån för vårt miljöarbete.

CERTIFIERINGAR

Eftersom Bong är ett paneuropeiskt företag som är aktivt på flera marknader, är vi certifierade med de miljöcertifikat som gäller på dessa lokala marknader. För kuvert i Norden är till exempel Svanen en garanti att kuverten är tillverkade av godkända papperskvaliteter, att lim och tryckfärger är vattenbaserade och att fönstret är avskiljbart. Motsvarigheten i Tyskland är Der Blaue Engel och i Frankrike NF Environnement.

Det har inte funnits någon övergripande märkning på europeisk nivå som passat alla behov. Under senare år har Bong inriktat sig på EU Ecolabel som är ett generellt europeiskt system för märkning som garanterar att produkten går att återvinna samt att utsläppen av kemikalier till luft och vatten har minimerats.

Vi följer samtlig miljölagstiftning enligt både EU och lokala myndigheter.

MILJÖLEDNINGSSYSTEM

För att ytterligare effektivisera miljöarbetet arbetar Bong enligt en plan för miljöcertifiering med målsättning att alla anläggningar inom koncernen ska certifieras enligt ISO 14 001. I dagsläget är åtta av våra produktions-anläggningar certifierade med ISO 14001.

Mer än hälften av våra produktions-anläggningar är både FSC (Forest Stewardship Council) och PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification) certifierade, och ytterligare fem anläggningar är FSC-certifierade.

Innebörden av att kuvert och förpackningar är märkta "PEFC" och "FSC" är att tillverkaren garanterar att produkterna är gjorda av råvara från skogar som är skötta i enlighet med de krav som ställs av PEFC och FSC då de certifierar miljövänligt och resurshushållande skogsbruk. Certifieringen av Bongs anläggningar innebär att insatsvarans ursprung kan följas och garanteras genom hela produktionen.

BONG ARBETAR AKTIVT MED HÅLLBARHET GENOM ATT BLAND ANNAT:

EFFEKTIVITET

Vi jobbar konstant med att förbättra våra produktionsmetoder för att minimera miljöpåverkande emissioner

SAMARBETE

Vi jobbar aktivt med våra leverantörer och kunder så att utformningen av produkterna prioriterar kretsloppstänkande och hushållning av naturresurser

MEDVETENHET

Genom information och kommunikation jobbar vi kontinuerligt på att öka kunskapen och medvetandet hos våra medarbetare om olika miljöfrågor

© 2024 Bong Group. All rights reserved.